O limfomu

Medicinski izrazi

Medicinski izrazi

Abdomen: Deo organizma koji se sastoji od pankreasa, želuca, creva, jetre, žučne kese i drugih organa.

Agresivni: limfom koji se brzo širi.

Benigni: Nekancerogeni; ne napada obližnja tkiva i ne širi se na ostale delove organizma.

Biološka terapija: Terapija koja stimuliše ili obnavlja sposobnost imunog sistema da se bori protiv infekcija i bolesti. Takođe se koristi da se umanje neželjena dejstva koja mogu biti izazvana pojedinim terapijama karcinoma. Poznata je i kao imunoterapija, bioterapija ili terapija izmenjivača biološkog odgovora (BRM).

Biopsija: uzimanje uzorka ćelija ili tkiva u svrhu ispitivanja pod mikroskopom. Kada se uklanja samo uzorak tkiva procedura se zove inciziona biopsija. Kada se uklanja ceo tumor ili lezija procedura se zove ekciziona biopsija. Kada se iglom uzima deo tumora ili tečnost procedura se zove aspiraciona biopsija iglom.

Biopsija kostne srži: uzimanje iglom uzorka kostne srži u svrhu ispitivanja pod mikroskopom.

Centralni nervni sistem: CNS.

Cerebrospinalna tečnost: CSF. Tečnost koja teče oko mozga i kičmene moždine. Cerebrospinalna tečnost se stvara u mozgu.

CT: Komjuterizovana tomografija odnosno serija detaljnih snimaka unutrašnjih delova organizma snimljenih iz različitih uglova; sliku pravi komjuter povezan na mašinu sa x-zracima.

Faktori rizika: Navika, uticaj sredine ili genetska promena koja povećava rizik od oboljevanja.

Dijafragma: Tanak mišić ispod pluća i srca koji deli grudni koš od abdomena

Graft - versus host disease (GVHD): kalem-protiv domaćina. Reakcija presa- đene kostne srži ili perifernih matičnih ćelija na tkivo primaoca.

Hematolog: Lekar specijalista koji leči bolesti krvi.

Hemioterapija: Lečenje lekovima protiv karcinoma, citostatici.

Hirurgija: Procedura kojom se uklanja ili obnavlja deo tela ili se proverava prisustvo bolesti.

Imuni sistem: Grupa organa i ćelija koja štiti organizam od infekcija ili bolesti.

Indolenti limfomi: Limfomi koji rastu sporo i stvaraju mali broj simptoma u početnoj fazi.

IV: intravenski. Ubrizgano u krvni sud.

Karcinom: Termin za bolesti kod kojih se nenormalne ćelije dele bez ikakve kontrole. Karcinom može da napadne obližnje tkivo i da se proširi kroz krvotok i limfni sistem na druge delove organizma.

Klinička studija: Istraživačka studija koja testira kako novi lekovi, terapije ili intervencije deluju na obolele.

Kostna srž: tkivo u sredini kosti koje proizvodi bela krvna zrnca, crvena krvna zrnca i trombocite.

Krajnici: Mala limfna tkiva sa svake strane ždrela.

Laparotomija: Hirurško zasecanje zida abdomena.

Limfa: Skoro bezbojna tečnost koja teče kroz limfne sudove. Limfni čvorovi se nalaze duž limfnih sudova i sadrže veliki broj limfocita koji filtriraju limfnu tečnost (limfu).

Limfografija: Rendgenski snimak limfnog sistema. Kontrast se ubrizgava u limfni sud i prolazi kroz limfni sistem nakon čega se pravi rendgenski snimak.

Limfni sistem: Tkivo i organi koji proizvode, skladište i prenose bela krvna zrnca koja se bore protiv infekcije i drugih bolesti. Ovaj sistem se sastoji od kostne srži, slezine, timusa, limfnih čvorova i mreže tankih sudova koji prenose limfu i bela krvna zrnca. Ovi se granaju, kao krvni sudovi, kroz tkivo celog organizma.

Limfocit: Limfocit ima brojne uloge u imunološkom sistemu uključujući i stvaranje antitela i drugih supstanci koje se bore protiv infekcija i bolesti.

Limfomi: Karcinom koji se stvara u ćelijama limfnog sistema.

Lokalna terapija: Terapija koja utiče na ćelije tumora lokalno.

Neželjena dejstva: Tegobe koje nastaju kada dejstvo terapija zahvati i zdrave ćelije. Uobičajena neželjena dejstva kod karcinoma su umor, mučnina, povraćanje, loša krva slika, gubitak dlaka i bol u grlu.

Maligni: Kancerogeni; izraslina koja ima tendenciju da napadne i uništi okolno tkivo i da se proširi na ostale delove organizma.

Matične ćelije: Ćelije od kojih nastaju sve druge ćelije.

MR: Snimak magnetne rezonance. Procedura kod koje magnet povezan na kompjuter pravi detaljne snimke unutrašnjih delova organizma.

Određivanje stadijuma: određivanje stepena maligniteta karcinoma, naročito kada se bolest proširila na ostale delove tela.

Onkolog: Lekar specijalista za dijagnostikovanje i lečenje karcinoma uz pomoć hemioterapije, hormonalne terapije ili biološke terapije. Medicinski onkolog je onaj ko brine o obolelom od karcinoma i koordiniše lečenje koje određuje zajedno sa ostalim specijalistima.

Patolog: Doktor koji identifikuje bolesti proučavajući ćelije i tkiva pod mikroskopom.

Plodnost: Reproduktivna sposobnost.

Prepone: Deo gde se spajaju butine i abdomen.

Profilaksa: Pokušaj sprečavanja pojave bolesti.

Prognoza: Očekivani ishod toka bolesti; verovatnoća oporavka ili relapsa.

Radiolog: Lekar specijalista za korišćenje zračenja u lečenju karcinoma.

Relaps: Ponovo pojavljivanje karcinoma na istom ili različitom mestu.

Remisija: Smanjenje ili nestanak znakova i simptoma karcinoma. Kod delimične (parcijalne) remisije neki, ali ne svi, znakovi i simptomi karcinoma nestaju. Kod potpune remisije svi znaci i simptomi karcinoma nestaju, iako su možda još uvek prisutne kancerogene ćelije u organizmu.

Rendgenski zraci: zračenje pri kome se koriste male doze radi dijagnostikovanja bolesti i velike radi lečenja bolesti.

Slezina: Organ koji je sastavni deo limfnog sistema. Slezina stvara limfocite, filtrira krv, skladišti krva zrnca i uništava stara krvna zrnca Nalazi se na levoj strani abdomena blizu želuca.

Sistemska terapija: Terapija kod koje se koriste supstance koje prolaze kroz ceo krvotok delujući na sve ćelije organizma.

Terapija zračenjem: Korišćenje rendgenskih zraka, gama zraka, neutrona ili drugih izvora u svrhu ubijanja malignih ćelija i smanjenja tumorske mase. Zračenje može da bude spoljašnje, uz pomoć aparata (terapija spoljašnjim zracima) ili unutrašnje uz pomoć radioaktivne materije smeštene u organizam blizu kancerogenih ćelija (unutrašnje zračenje). Sistemsko zračenje se obavlja uz pomoć radioaktivne supstance, kao što je monoklonsko antitelo, koje prolazi kroz celo telo. Ova terapija se takođe zove i radioterapija.

Timus: Organ koji je deo limfnog sistema, u kome T limfociti rastu i množe se. Timus se nalazi u grudnom košu iza grudne kosti.

Transplantacija kostne srži: Procedura kojom se presađuje kostna srž uništena terapijom jakim dozama lekova ili zračenjem. Transplantacija može biti autologna (kada se koristi kostna srž samog pacijenta sačuvana pre lečenja), alogena (kostna srž davaoca) ili singena (kostna srž identičnog blizanca).

Transplantacija perifernih matičnih ćelija: Metoda zamene krvotvornih ćelija uništenih tokom lečenja karcinoma. Nezrele krvne ćelije (matične ćelije) u krvotoku slične onima koje se nalaze u kostnoj srži daju se nakon terapije da bi se pomoglo u obnavljanju kostne srži i nastavila proizvodnja zdravih krvnih zrnaca. Transplantacija može biti autologna (krv samog pacijenta koja je prethodno sačuvana), alogena (davaoca) ili singenična (identičnog davaoca).

Tumor: Masa tkiva koje se stvara usled preteranog deljenja ćelija. Tumori nemaju nikakvu funkciju u organizmu. Oni mogu biti benigni (nekancerogeni) ili maligni (kancerogeni).

Krioprezervacija (uzimanje sperme): Zamrzavanje sperme u svrhu kasnijeg korišćenja. Ta procedura omogućava muškarcima da postanu očevi i nakon gubitka plodnosti.